Studiehåndbok for Høgskolen i Bodø - 2002/2003
Utskriftsversjon

Handlingsplan for studenter med funksjonshemming

Styret vedtok i sak 77/99 handlingsplan for funksjonshemmede studenter 

1. Visjon
Høgskolen i Bodø skal være tilgjengelig for funksjonshemmede studenter slik at de kan utnytte sine evner og muligheter til høyere utdanning og forskeropplæring på linje med andre studenter.

Arbeidet for å gi studenter med funksjonshemming gode vilkår ved Høgskolen i Bodø må ta utgangspunkt i den funksjonshemmede student og hans/hennes situasjon og muligheter. Studentene skal oppleve Høgskolen som fysisk og arbeidsmessig åpent og tilgjengelig.

Det er et mål at Høgskolen i Bodø har funksjonshemmede i tankene ved gjennomføring av alle tiltak, fysiske så vel som pedagogiske, slik at denne gruppen studenter ikke blir stengt ute fra deltagelse. Jo tidligere individuelle behov og ønsker blir fanget opp, desto bedre.

Strategiske mål
Veien mot denne visjonen kan skisseres ved en del overordnete strategiske mål:

Fysisk tilgjengelighet
Bygg, anlegg og lokaler ved Høgskolen i Bodø skal innrettes slik at studenter med funksjonshemming har tilgang til disse og kan utnytte dem på lik linje med de øvrige studenter.

Pedagogisk tilgjengelighet
Høgskolen i Bodø skal ta hensyn til alle studentkategorier slik at funksjonshemmede studenter kan utnytte det pedagogiske tilbudet og forskningsmulighetene på lik linje med de øvrige studenter.

Tilgjengelighet til studielitteratur
Pensum- og tilleggslitteratur skal gjøres tilgjengelig i alternativ form slik at synshemmede og andre lesehemmede studenter kan få samme tilgang til studielitteratur som de øvrige studenter.

Bevisstgjøring og samarbeid
Ansatte og studenter ved Høgskolen i Bodø skal bevisstgjøres på de problemene studenter med funksjonshemming møter i studiesituasjonen. I undervisning og veiledning av funksjonshemmede studenter plikter de ansatte å sette seg inn i hjelpemidler og særtiltak som kan lette studie- og forskningsarbeidet.

De strategiske målene er ideelle. Målene er viktige som merkesteiner for å stake ut retningen på arbeidet med praktiske tiltak for funksjonshemmede studenter.

Handlingsplanen tar for seg hvert enkelt av de strategiske målene og formulerer forslag til tiltak for å møte de utfordringene som ligger der.

2. Bakgrunn
Styret for Høgskolen i Bodø har etterlyst informasjon om, og tiltak for, studenter med funksjonshemming/behov for spesiell tilrettelegging i studiesituasjonen. Det har spesielt vært pekt på behov for tiltak i forhold til undervisningssituasjon og ved avvikling av eksamen. For å imøtekomme krav både fra overordnet myndighet, og ikke minst fra et antatt økende antall studenter med særskilte behov, er det nødvendig å utarbeide en handlingsplan for hvordan Høgskolen i Bodø skal møte de oppgaver/utfordringer dette vil føre til for institusjonen.

Alle høgere utdanningsinstitusjoner blir pålagt å utarbeide helhetlige handlingsplaner for funksjonshemmede studenter i løpet av 1999. Innen utgangen av 1999 skal det også pekes ut en fast kontaktperson ved alle utdanningsinstitusjonene som gir studenter informasjon om hvordan lærestedet og studium er tilrettelagt for ulike grupper funksjonshemmede.

På nasjonalt plan er regjeringens arbeid for funksjonshemmede basert på tre handlingsplaner (1990 - 93, 1994 - 97, og 1998 - 2001), internasjonalt har FN vedtatt "Standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemming". Både standardreglene og handlingsplanene gir et nyttig overordnet perspektiv, og definerer funksjonshemmede studenters rettigheter og muligheter i rollen som medlemmer av samfunnet. For dem, som for de øvrige studenter, er studietilværelsen bare en del av deres totale samfunnsrolle. I tillegg til de utfordringer alle ungdommer møter i samfunnet, byr studiesituasjonen på særlige utfordringer. Studentene med funksjonshemming skal mestre de vanlige utfordringene i studiesituasjonen, men de skal også overvinne de spesielle vansker som ligger i deres livssituasjon. For eksempel kan registrering ofte medføre køståing og venting som er frustrerende nok i seg selv. For en som er rullestolsavhengig, kan denne situasjonen bli ytterligere forverret på grunn av tilgjengelighetsproblemer. En handlingsplan for studenter med funksjonshemning ved Høgskolen i Bodø må derfor ta utgangspunkt i studenten og studiesituasjonen, men også ta hensyn til de overordnede føringer som ligger i funksjonshemmedes stilling i samfunnet.

3. Funksjonshemming
I Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede 1998 - 2001 (s.11) brukes følgende definisjon:

"Funksjonshemming er et misforhold mellom individets forutsetninger og miljøets og samfunnets krav til funksjon på områder som er vesentlige for etablering og opprettholdelse av selvstendighet og sosial tilværelse."

Senere i den samme planen (s. 15) utdypes konsekvensene av en slik definisjon:

"Funksjonshemming er definert som et misforhold mellom individets forutsetninger og miljøets og samfunnets krav til funksjon som er vesentlige for etablering og opprettholdelse av selvstendighet og sosial tilværelse. Definisjonen er relasjonell, den beskriver samspillet mellom to størrelser: individet med sine forutsetninger og samfunnet som omgir individet. Funksjonshemmedes mulighet for deltakelse og likestilling forutsetter at gapet mellom forventninger og krav gjøres mindre. Dette kan skje ved at den enkeltes funksjonshemming kompenseres gjennom individrettede tiltak av økonomisk, medisinsk, teknisk og praktisk art. Det kan også skje ved at samfunnet endrer sine krav, gjennom å tilrettelegge omgivelsene på en slik måte at funksjonshemmede i minst mulig grad hindres i sin deltakelse."

Funksjonshemmede utgjør ingen ensartet gruppe, hverken i samfunnet eller på høgskolen. De som kommer til høgskolen, vil ofte være blant de mest ressurssterke. Likevel vil utfordringene i studiesituasjonen være betydelige også for disse, blant annet fordi det innebærer tilpassing til nye omgivelser og nye oppgaver. Noe av målet med en handlingsplan som denne må være å gjøre denne tilpassingen lettest mulig.

Funksjonshemminger kan litt forenklet grupperes i fem grupper:

 • Bevegelseshemming
 • Hørselshemming
 • Synshemming
 • Dysleksi
 • Skjulte funksjonshemminger (f. eks. diabetes, allergi, kronisk sykdom)

Hver gruppe møter sine spesielle utfordringer og krever sine spesielle tiltak. Felles for alle disse gruppene er imidlertid at en bedring av deres studiesituasjon krever en høy grad av bevissthet i høgskolemiljøet. Denne handlingsplanen er også et ledd i arbeidet med å skape en slik bevissthet.

4. Prinsipper
Handlingsplanen bygger på følgende prinsipper:

 • Funksjonshemming er en relasjon mellom individ og miljø. Det betyr at man ikke bare må konsentrere seg om den enkelte student, men også fokusere på omgivelsene.
 • Universell utforming er utforming og sammensetning av ulike produkter på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.
 • Tilgjengelighet er et nøkkelbegrep.
 • Tilrettelegging tar først og fremst sikte på å kompensere for en ulempe. Funksjonshemmede studenter skal ikke få fordeler i forhold til andre studenter.
 • Alle enheter ved Høgskolen i Bodø, som har et forhold til studenter, har også et ansvar for studenter med funksjonshemming.

5. Strategier/tiltak

5.1 Fysisk tilgjengelighet
Bygg, anlegg og lokaler ved Høgskolen i Bodø skal innrettes slik at studenter med funksjonshemming har tilgang til disse og kan utnytte dem på lik linje med de øvrige studenter. De samme krav skal i størst mulig utstrekning også gjelde for bygninger og lokaler som HBO leier.

Tiltak for å bedre fysisk tilgjengelighet
Det skal være en stabil og forutsigbar finansiering av tiltak for å bedre fysisk tilgjengelighet for studenter med funksjonshemming, og de allokerte midler skal komme studenter med funksjonshemming til gode.

Oversikt over ønskete tiltak
Høgskolen i Bodø skal ha en oppdatert oversikt over ønskelige tiltak for å bedre fysisk tilgjengelighet for studenter med funksjonshemming.

Ferdsel på uteområder
Høgskolen i Bodø skal legge til rette uteområdene med sikte på at funksjonshemmede studenter skal kunne ferdes uten hindringer.

Tilgang til bygninger
Bygningsnære områder og inngangspartier ved Høgskolen i Bodø skal planlegges og utformes med sikte på at studenter med funksjonshemming skal ha uhindret adkomst til bygningene.

Ferdsel i bygninger
Innearealer ved Høgskolen i Bodø skal utformes med sikte på at funksjonshemmede studenter skal kunne ferdes uhindret.

Tilgang til undervisningsrom, herunder laboratorier, PC-lab'er, etc.
Funksjonshemmede studenter skal ha tilgang til auditoriene og andre undervisningsrom ved Høgskolen i Bodø på lik linje med de øvrige studenter.

Tilgang til bibliotek
Funksjonshemmede studenter skal ha tilgang til bibliotekene ved Høgskolen i Bodø på lik linje med de øvrige studenter.

Tilgang til kantiner
Funksjonshemmede studenter skal kunne benytte kantiner ved Høgskolen i Bodø på lik linje med de øvrige studenter.

Tilgang til sosialrom og toaletter
Bygningene ved Høgskolen i Bodø skal ha toaletter for funksjonshemmede. Der dette er mulig, bør det være slike toaletter i hver etasje. I større bygninger bør det etableres hvilerom.

5.2 Pedagogisk tilgjengelighet
Høgskolen i Bodø skal ta hensyn til alle studentkategorier slik at funksjonshemmede studenter kan utnytte det pedagogiske tilbud og forskningsmulighetene på lik linje med de øvrige studenter.

5.2.1 Tilrettelegging av undervisningen - fysiske forhold
Mål: Funksjonshemmede studenter skal kunne få samme utbytte av undervisningen som andre studenter og ikke stenges ute av fysiske forhold.

Tiltak:

 • Undervisningsrommene må gjøres mest mulig brukervennlige slik at funksjonshemmede studenter kan ha utbytte av undervisningen på lik linje med andre studenter. Det må derfor legges vekt på følgende forhold som vil bedre tilgjengeligheten til undervisningen. I motsatt fall vil det representere hindringer
 • Belysning. Det må være gode lysforhold i lokalet slik at det går bra å ta notater. Tavle og tavlelys må også være hensiktsmessig.
 • Akustikk. Det må legges vekt på akustiske forhold, slik at hørselshemmede studenter kan utnytte sin hørsel best mulig.
 • Reserverte plasser. I auditorier bør det reserveres noen plasser for funksjonshemmede studenter fordi de har større behov for å sitte nær foreleseren. Synshemmede har for eksempel behov for å sitte langt fremme for å gjøre opptak på kassett.
 • Plass for hjelpemidler. Det må være mulighet for å plassere nødvendige hjelpemidler i undervisningsrom. Eksempel på dette er spesielle stoler, lampe, tavlekamera osv.

Ansvar: IT/Økonomi (drift). i samarbeid med studiekvalitetsutvalget.

Kommentar: Studenter med funksjonshemming er mer sårbare for uheldige undervisningsforhold, fysiske så vel som pedagogiske, enn andre studenter. De fleste vil synes det er vanskelig å få fullt utbytte av en forelesning der det er mange til stede. For mange funksjonshemmede studenter vil dette være ekstra vanskelig, for eksempel for en rullestolbruker som bare har tilgang bakerst i lokalet eller for blinde som har vanskelig for å orientere seg.

Dårlig akustikk vil være vanskelig for alle, for tunghørte vil det bli en ekstra belastning. Hørselsteknologien er inne i en rivende utvikling og har gode hjelpemidler. Godt tilrettelagte undervisningsforhold for funksjonshemmede vil være til fordel for alle studenter.

5.2.2 Tilrettelegging av undervisningen - pedagogiske forhold
Mål: Funksjonshemmede studenter skal kunne få samme utbytte av undervisningen som andre studenter og ikke stenges ute av undervisningsmessige forhold.

Tiltak: Undervisningspersonalet bør gjøre seg kjent med hvilke vansker og barrierer ulike grupper funksjonshemmede møter i undervisningen og hvordan disse kan overkommes. Det bør være utgangspunkt for all undervisning med funksjonshemmede studenter til stede. Det utarbeides rutiner for informasjon til avd. administrasjonene ved behov for særskilt tilrettelegging.

Ansvar: Avdelingene, forelesere

Kommentar: God og strukturert undervisning er til fordel for alle studenter. Funksjonshemmede studenter vil i enda høyere grad ha fordel av dette. På samme måte som ved fysiske forhold vil mindre god /dårlig undervisning kunne stenge ute funksjonshemmede studenter. Ansvaret vil ligge hos den enkelte foreleser.

5.2.3 Notater fra forelesninger
Mål: Funksjonshemmede studenter, som har problemer med å ta notater på vanlig måte under forelesning, må få mulighet til å ta notater på en annen måte.

Tiltak: Det må legges til rette for andre måter å ta notater fra forelesninger, f. eks:

 • opptak på kassett
 • kopier av notatene til en medstudent
 • bruk av bærbar PC
 • kopier av forelesers notater og/eller transparenter
 • disposisjon for forelesningen og notater kan legges ut på nettet slik at studentene kan få tilgang til dem.

Ansvar: Avdelingene har ansvaret for at undervisningen er tilgjengelig for alle studenter uavhengig av funksjonshemming. Studentene er selv ansvarlige for å skaffe seg notater fra undervisningen. Kursansvarlig bør være behjelpelig med dette.

Kommentar: Å ta notater er vanskelig for flere grupper funksjonshemmede: Mange synshemmede ser for dårlig til å notere, studenter med dysleksi må bruke uforholdsmessig mye energi på å notere og har problemer med å konsentrere seg om undervisningen. Disse studentene vil ha stor nytte av kopier av transparenter og forelesers notater.

5.2.4 Særordning til eksamen
Mål: Funksjonshemmede studenter skal få eksamen tilrettelagt slik at de så langt råd er får kompensert ulempene ved funksjonshemningen og med minst mulige hindringer får vist sine kunnskaper på lik linje med andre studenter.

Tiltak: Utarbeide retningslinjer og prinsipper ved søknad om særordning slik at studentene får mest mulig lik og rettferdig behandling. Dette vil bli utført i løpet av vårsemesteret 1999, med virkning fra høsten 1999. Det vises til "Problemnotat - Særordning ved eksamen og tilrettelegging for studenter med funksjonshemming, Høgskolen i Bodø, april 1999" Eksamensforskriftene er også revidert på dette punktet for å forenkle og tydeliggjøre rettigheter og plikter ved avleggelse av eksamen.

Ansvar: Studenten søker om tilrettelegging med dokumentasjon av funksjonshemmingen. Søknaden avgjøres av eksamenskontoret i studieadministrasjonen. Studieadministrasjonen har ansvaret for den praktiske tilrettelegging med bistand IT/Økonomi(drift). som kan ordne med spesielle hjelpemidler og eget rom når det er nødvendig.

Kommentar: Tilrettelegging til eksamen skal kompensere for ulempen ved funksjonshemmingen og ikke representere en fordel. Tilrettelegging til særordningene skal også være rettferdige i forhold til andre studenter.

5.2.5 Kompensatorisk undervisning / støtteundervisning
Mål: Studenter som på grunn av funksjonshemmingen mister deler av undervisningen, bør få støtteundervisning i tillegg til den vanlige undervisningen.

Tiltak:

 • Etablere ordning med støtteundervisning (fagpersonale) ved avdelingene.
 • Etablere "fadder" (studass.) ordning for gruppeundervisning

Ansvar: Avdelingene

Kommentar: Hovedprinsippet er at funksjonshemmede studenter skal følge den ordinære undervisningen. Noen funksjonshemmede studenter mister deler av undervisningen p.g.a. presentasjonsformen. Støtteundervisning i form av en-til-en undervisning vil derfor være et viktig supplement.

I spesielle tilfeller kan det være ønskelig med særskilte undervisningstilbud for funksjonshemmede i små grupper

5.2.6 Utlån av hjelpemidler
Mål: Funksjonshemmede studenter skal ha mulighet til å låne hjelpemidler slik at de kan få best mulig utbytte av studiene.

Tiltak: Opprette et system for utlån, reparasjon og opplæring i bruk av hjelpemidler. Studiekvalitetsuvalget utreder behov for slikt utstyr.

Ansvar: Avdelingene og IT/Økonomi(drift).

Kommentar: Mange funksjonshemmede får innvilget hjelpemidler over trygdeverket, men det er likevel behov for at HBO har en hjelpemiddelsamling for å låne til de studenter som faller utenom trygdeordningene (f. eks. utenlandske statsborgere eller personer med en forbigående funksjonsnedsetting) eller i perioden før man får innvilget hjelpemidlene.

5.3 Tilgjengelighet til studielitteratur
Mål: Pensum- og tilleggslitteratur skal gjøres tilgjengelig i alternativ form slik at synshemmede og andre lesehemmede studenter kan få samme tilgang til studielitteratur som de øvrige studenter.

Tiltak: Spørsmål rundt studielitteratur for synshemmede og andre lesehemmede bør utredes nærmere. Studiekvalitetstutvalget vurderer aktuelle tiltak.

Ansvar: Studiekvalitetsutvalget og avdelingene.

Kommentar: Studenter som ikke kan eller som har problemer med å lese vanlig skrift, må få mulighet til å få lærestoffet produsert i annen form. Det kan være:

 • lydbøker
 • punktbøker
 • forstørret tekst
 • elektronisk tekst

På dette området må det arbeides tett opp til det offentlige. Tiltak ved HBO vil kun være et supplement. Det er Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) som har hovedansvar for produksjon av pensumlitteraturen på lyd og i blindeskrift. NLB kan også låne inn litteratur produsert i andre land. Til tross for dette tilbudet, har synshemmede og andre lesehemmede (dyslektikere o.a.) store problemer fordi de ikke får den litteraturen de har behov for. De får også bøkene lenge etter studiestart, noe som fører til at studentene ofte ikke får lest pensum før eksamen.

5.4 Bevisstgjøring og samarbeid
Mål: Ansatte og studenter ved Høgskolen i Bodø må bevisstgjøres på de problemene funksjonshemmede studenter møter i studiesituasjonen. I undervisning og veiledning av funksjonshemmede studenter må de ansatte å sette seg inn i mulige hjelpemidler og særtiltak som kan lette studie- og forskningsarbeidet.

Tiltak:

 • Informere og bevisstgjøre studenter og ansatte om funksjonshemmedes behov. Studiekvalitetsutvalget bør skape "møteplasser" for diskusjon, og sørge for å få satt dette på dagsorden. Det må utarbeides helhetlige rutiner for hvordan studenter med funksjonshemming/særskilte behov blir "fanget opp" og ivaretatt i systemet. Det er viktig at avdelingen får tidlig beskjed for å kunne sikre nødvendig tilrettelegging.
 • Samarbeidet med andre universitet og høgskoler når det gjelder funksjonshemmede studenter både nasjonalt og internasjonalt, bør styrkes og formaliseres.

Ansvar: Studiekvalitetsutvalget.

Kommentar: Funksjonshemmede studenter er en tallmessig liten gruppe, og resultatet kan lett bli at de blir usynlige. For å øke bevisstheten om deres behov, er det nødvendig med synliggjøring. Funksjonshemmede studenter er først og fremst studenter, men med noen særlige behov for tilrettelegging. Det er viktig at personalet som arbeider med tilrettelegging, får anledning til å møtes og utveksle erfaringer. Det gjelder både innenfor HBO og i forhold til andre universitet og høyskoler. Studiekvalitetsutvalget bør ta initiativ til å skape slike møteplasser.

6. Rådgivende utvalg (Studiekvalitetsutvalget) 
Det er behov for å opprette et rådgivende utvalg for sikre oppfølging og igangsetting av nødvendige tiltak på området. Det vurderes hensiktsmessig og naturlig at dette legges til det eksisterende Studiekvalitetsuvalget. Det er faglige gode argumenter for dette, både i forhold til eksisterende mandat og mulige synergieffekter. Et annet argument er at det ikke bør opprettes for mange utvalg/råd, av kapasitets- og oversiktshensyn. Mandat, sammensetting, funksjonstid, m.m bør etter en nærmere gjennomgang, og ved behov, tilpasses utvalgets arbeidsmåte og organisering.

Referanser: Handlingsplan for funksjonshemmede studenter, Universitetet i Oslo

Handlingsplan/tiltak for funksjonshemmede studenter, Høgskolen i Stavanger

Høgskolen i Bodø - Studiehåndbok 2002/2003